Kuppet ud - ?

John Skov Hansen var pludselig ikke længere
i forretningsdudvalget for FGUFYS’s bestyrelse.
Hvad skete der – her er i alt fald spørgsmål…

Først lige en opdatering på foregående blog hvor John Skov Hansen også efterlyste støre åbenhed:

Så kom der i det mindste lidt større åbenhed i bestyrelsen for FGUFYN

Med referatet af bestyrelsesmødet i FGUFYN den 24. juni 2021 (pkt. 7) erkender bestyrelsen et åbenheds- og informationsproblem.

Det sker helt på linje med, hvad John Skov Hansen for døve øre også efterlyste!

Det hjalp åbenbart på forståelsen, da SF’eren og bestyrelsesformand Mogens Mulle Johansen fik problemstillingen formidlet af en tillidsmand.

Nu må offentligheden se bilag – i det mindste foreløbigt fra mødet 21. juni 2021.

Hvorfor forlod John Skov Hansen pludselig  forretningsudvalget for FGUFYN – Blev han kuppet ud?

John Skov Hansen var med i forretningsudvalget for FGUFYN fra konstitueringen den 11. oktober 2018.

På ny konstituering af bestyrelsen den 27. september 2019 meddelte formanden (Mogens Mulle Johansen – Assens Kommune) og næstformanden (Helle  Nielsen – LO) at de modtog genvalg. De genvalgtes der på begge to.

Atypisk valgtes ikke ved samme lejlighed de to sidste medlemmer af forretningsudvalget – HVORFOR?

Dette blev udskudt til mødet den 10. december 2019 (pkt. 3). Dog protokolleredes som forslag Morten Andersen – Nordfyns Kommune (underforstået genvalg)  og Hans Møller – DA (underforstået nyvalg). Hvorfor denne udskydelse?

Modsat formand og næstformand er der intet nævnt i referatet om, hvor vidt John Skov Hansen ønskede eller ikke ønskede genvalg.

Det forhold synes mærkværdigt.

En mulig forklaring

Måske er forklaringen på John Skov Hansens afgang fra forretningsudvalget, at han blev gået eller lige frem kuppet ud.

I sommeren 2019 fik jeg en opringning af rektor Gitte Lykkehus, hvor samtalen faldt på årsager til markant vigende antal elever fra Nyborg Kommune til skolen i Kerteminde (Marslev).

Jeg fortalte rektor, at vi i Kerteminde havde en klar oplevelse af, og fra vejledere hørt om, at der i Nyborg Kommune tilsyneladende fra centralt hold var formidlet interne signaler/instrukser om, at unge med uddannelsesudfordringer skulle blive i de tilbud, der var i Nyborg.

Gitte Lykkehus svarede mig, at hun da godt vidste, hvor fra jeg havde den viden.

Rektor i tys tys orientering om forhold i Nyborg

Hun fortalte, at hun selv på det umiddelbart seneste forretningsudvalgsmøde i FGUFYN havde givet medlemmerne en tilsvarende fortrolig oplysning.

Derfor konkluderede hun, at jeg kun kunne have den viden fra et læk i forretningsudvalget.

Og

Lod hun forstå, lækket måtte komme fra forretningsudvalgsmedlemmet John Skov Hansen.

Jeg gentog, at den viden var almindelig kendt, og endog havde været grundigt drøftet i bestyrelsen for Østfyns Produktionsskole længe før skolens overgang til FGUFYN.

I produktionsskolens bestyrelse fra den gang var ud over John Skov Hansen nu også Lars Hansen (Dansk Metal) og Jutta Lundqvist Nielsen (Kerteminde Kommune) gangere i bestyrelsen for FGUFYN.

I produktionsskoletiden ønskede Nyborg kommune tilsyneladende at sikre elevgrundlag (økonomi) til deres egen ”Uddannelsesraket”. Og det produktionsskolesamarbejde der allerede fra 2018 var etableret mellem Nyborg Kommune og Søndersø Produktionsskole (som havde en forstander, der var bosiddende og et kendt ansigt i Nyborg Kommune).

Mere eller mindre protektionistisk

En sådan mulig direkte eller indirekte kommunal protektionistisk ”hjemstavnsordre” er i direkte konflikt med de almindelige principper om frit skolevalg i FGU (og på produktionsskoler).

En kommune kan (skal) alene godkende og udfærdige en uddannelsesplan for den enkelte unge.

Det står den unge og forældre frit at vælge skole inden for de skoler, der udgør institutionen FGUFYN.

Den unge kan oven i købet blive optaget på en skole uden for FGUFYN s 5 skoler hvis blot den nye modtagne institution accepterer dette. Sådan siger loven!

Rektor Gitte Lykkehus havde dermed givet forretningsudvalget en fortrolig orientering om et tilsyneladende ulovligt forhold i Nyborg Kommune.

Jeg er stærkt kritisk over for, om et sådant forhold efter forvaltningslovens regler kan pålægges tavshedspligt.

Hvorfor rektors orientering i forretningsudvalget åbenbart skulle være så tys tys og fortrolig henstår i det uvisse.

Ikke noget i referaterne – men påfaldende

Forholdet i det hele taget – eller om og hvordan rektor og forretningsudvalget reagerede på forholdet fremgår ikke af noget offentligt kendt referat.

Det er påfaldende, at John Skov Hansen en måned efter min telefonsamtale med rektor ikke længere var medlem af institutionens forretningsudvalg.

Spørgsmålene presser sig på

Kuppede rektor Gitte Lykkehus og bestyrelsesformand Mogens Mulle Johansen den af Dansk Industri udpegede repræsentant John Skov Hansen ud af forretningsudvalget for FGUFYN under påstand om læk af fortrolighed?

Fortrolighed vel at mærke om en tys tys orientering vedrørende et ulovligt forhold i Nyborg Kommune om en tilsidesat borgerrettighed (frit skolevalg), som øjensynligt mere end fortrolighedspligt burde kalde på handlepligt.

Og hvis DI’s repræsentant således reelt blev gået fra forretningsudvalget, gjorde formanden så efterfølgende også bestyrelsesarbejdet så surt for Dansk Industris repræsentant, at han i forsøget på større dygtighed i bestyrelsen til sidst gav op, og derfor så sig nødsaget til at frasige sig bestyrelsesposten?

Svarene blafrer i vinden

Spørgsmålene synes relevante – Om de er rigtige, og hvad svarene i givet fald er, kender kun de involverede.

VELKOMMEN. Denne hjemmeside bruger cookies. Hvis du fortsætter med at indlæse hjemmesiden accepteret du min brug af cookies. Se menupunktet PRIVATLIV øverst.  Læs mere