Lukkes Marslev for at sikre elever til Nyborg…?
Jeg tror det!

Rygter bekræftes

Lukning af FGU-Kerteminde i Marslev er nu sat på bestyrelsens dagsorden. Det ser ikke ud til at ske lige med det første. Meeeen…
Læs og vurder selv.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde:

FGUFYN bestyrelse indkaldt – Lukning af skolen i Marslev er sat på dagsorden.

Det er tilsyneladende svært for bestyrelsen at stille diagnosen på, hvad der er galt i FGUFYN. Der har ellers været nok at tage fat på. Senest har bestyrelsen været indkaldt til ekstraordinært møde den 23. november 2022.

Det ekstraordinære mødes anledning er ikke tydeliggjort i det offentligt tilgængelige materiale på institutionens hjemmeside.

Formandens orientering og et tilsyn fra ministeriet blev udsat til det ordinære møde 14 dage senere, den 8. december 2022

Udsat blev også budgetopfølgningen med meget store forventede underskud på alle fem skoler og fortsat meget lavt elevtal.

Den alvor taler ind i de to gennemførte ekstraordinære punkter.

Det drejer sig om punkt 5, et hemmeligt notat fra revisor (BDO) med overvejelse om afskedigelser igen igen (7. runde?) og lukning af skoler. Dog er kun lukning af skolen i Kerteminde/Marslev nævnt offentligt. Desuden gennemførtes et punkt 6 omhandlende besparelser på kort og lag sigt.

Elevtallet særdeles lavt – Jeg beskrev problemet i min blok den 29. januar under overskriften ”Disruption i FGUFYN

Da FGUFYN så dagens lys 1. august 2019 var forventningen, at institution skulle være landets næststørste med 1025 elever. I dag godt tre år senere er FGUFYN med kun 424 elever blandt landets mindste.

Alene på skolen i Odense er der plads til 425 elever. FGUFYN driver altså fem skoler med et elevtal, som reelt kan være på én skole. For mig vidner det om et problem med spild af resurser og manglende faglig kvalitet. Problemet må stå stærkt i det hemmelige revisornotat.

Nyborg fik en skole uden langsigtet grundlag.

Det var kommunernes kontaktråd under KL, som regionsvis fik det politiske ansvar for at samle og organisere FGU skoler i institutionsklynger.

FGUFYN blev politisk besluttet med en skole i hver af de fire kommuner Nyborg, Kerteminde, Nordfyn og Assens samt to skoler i Odense – henholdvis på Elsesminde og en i centrum på ubekendt adresse.

Efter kapacitetsanalyse på eksisterende skoler underkendte bestyrelsen for FGUFYN den politiske beslutning om to skoler i Odense. Det blev til den ene på Elsesminde.

Den samme kapacitetsanalyse viste plads til 200 elever i Kerteminde/Marslev. Ved opstarten forventede staten 112 elever fra Nyborg og 90 fra Kerteminde. I dag er der kun 116 elever på de to skoler til sammen.

Modsat det der siges og skrives:
Eleverne flytter gerne efter det gode tilbud.

Der vil sikkert blive indvendt, at det er nødvendigt med en skole i alle kommuner for at få eleverne til at møde op. Det synspunkt modsiger realiteterne. Musikinteresserede elever flytter sig gerne til Kerteminde/Marslev, og det i en grad så udbygning af lokalet har været nødvendig.

Da man i den købte bygning i Nyborg havde glemt at sikre sig lovpligtig tilladelse til ibrugtagelse, kunne eleverne godt transporteres den lige landevej til Marslev (Fyens.dk 13.08.2022).

Det kunne altså lade sig gøre. Og hvis der var fravær, var der en oplagt mulighed for at lære eleverne, at uddannelse og job fordrer evne og villighed til at flytte sig.

John Skov Hansen havde helt ret, da ingen lyttede.

Da John Skov Hansen i 2021 forlod bestyrelsen for FGUFYN, var der i høj grad også tale om, at han manglede kvalitet i beslutningerne omkring skolen i Nyborg.

Han ville ikke være med til at investere to millioner i nyt køkken i Nyborg, når der var elevunderskud og rigelig kapacitet i Kerteminde/Marslev. Han stod alene med sit synspunkt om, at det velfungerende køkken i Marslev kunne levere maden til eleverne Nyborg.

I dag er det nødtvunget erkendt, at der ikke er grundlag for køkken og madlavning på alle skoler i FGUFYN.

John Skov Hansen ville heller ikke være med til at købe en ny bygning til FGU-Nyborg uden en flerårig forretningsplan, som viste, at elevtallet og økonomien var forsvarlig.

Elevtallet styrtdykker i FGU-Nyborg

Inden opstarten af FGU forventede Nyborg selv 151 elever i målgruppen. I dag forventes 49 elever svarende til to folkeskoleklasser i den tilkøbte bygning Lindholm Havnevej 331.634 m2 købt af FGUFYN for mere end det dobbelte af vurderingen – Og hvor til elever i øvrigt skal køres med bus.

Bygningen blev overtaget af FGUFYN den 31. maj 2022 men allerede den 27. januar 2022 var der kun 50 elever på skolen i Nyborg (bestyrelsesmødet 09.02.22 – bilag til pkt. 4) – I august/december 2021 lukkede rektor Gitte Lykkehus et fagtema i Nyborg fordi citat “elevtallet var faldet drastisk” (jvf. bestyrelsesmødet 09.12.21 hvor der kun blev orienteret om totalt elevtal for institutionen uden skolefordeling)
Handlen blev tinglyst allerede 21. december 2020. Hvis institutionen har indgået bindende købsaftale så længe før overtagelsen, er det svært at se rettidig omhu – og da slet ikke med tanke på John Skov Hansens betænkeligheder.

Det kan virke som om, der var travlhed med at sikre sig bygningen inden det faldende elevtal blev alt for kendt – Datoer og tal synes at taler for, at det kan være tilfældet.

Gitte Lykkehus synes afvikling af Kerteminde/Marslev frem for udvikling

Overvejelser om lukning af Kerteminde/Marslev kommer ikke bag på tidligere medarbejdere og ledere, næppe heller nuværende medarbejdere.

FGUFYN og rektor Gitte Lykkehus overtog en med mange Mærsk-midler moderniseret ny skole i Marslev med skuffeklare nye fondsfinansierede udviklingsplaner. Planer som selvfølgelig skulle sikre en levedygtig og attraktiv FGU-skole men også udgøre et aktivt lokalt borgertilbud uden for skoletiden. Intet af dette har rektor ønsket at fremme eller opsamle viden om – tværtimod.

Der er step by step afskediget og afviklet. I enkelte tilfælde med etablering af alternative fagtemaer, som ikke har kunnet samle tilstrækkeligt med elever.

Indigneret afviste rektor Gitte Lykkehus rygter om nedlæggelse den populære grønne aktivitet i Marslev. Måneder senere realiserede hun lukning og frasalg.

Siden februar 2022 har der ikke været selvstændig skoleledelse i Marslev. Ledelsen i Marslev er varetaget af den først konstituerede skoleleder i Nyborg, som rektors bedyrede ikke skulle ansættes, men alligevel blev skoleleder – ikke på en, men to skoler.

Det er overordentlig svært at se, hvordan skolelederen i Nyborg skulle være motiveret for visioner og udvikling af skolen i Kerteminde/Marslev. Tanken, at det heller ikke er meningen, – den er nærliggende.

Selvfølgelig kan de lave elevtal ikke forsvare en skoleleder på fuld tid i både Nyborg og Kerteminde. Hvis rektor ville, kunne stillingerne kombineres med ledernes pligt til at yde timer som vejleder eller/og underviser. Sådan model er helt sædvane på skoler og uddannelsessteder.

Når man konstaterer at så offentligt interessant emne som “nyt fra skolerne” afvikles som fast lukket punkt på bestyrelsens møder, undrer det, at mulig lukning af skolen i Kerteminde/Marslev beskrives åbent.

Noget sådant er man i virksomheder normalt meget forsigtig med at beskrive af den simple grund, at der let bliver tale om en forstærket selvopfyldende profeti. Måske det netop også har været meningen hos den eller dem, der har skrevet dagsorden.

Det hele ligner for mig at se en stille bevidst planeret vej mod afvikling af skolen i Kerteminde/Marslev.

Alex Haurand stiller spørgsmål

Inden det ekstraordinære bestyrelesmøde havde Kerteminde kommunes repræsentant Alex Haurand stillet fire spørgsmål. Disse er gengivet og besvaret i bilag til mødets punkt 6.

Der skal her fra lyde ros og anerkendelse til Alex Haurand for initiativet. Også at bilaget mod oplevet sædvane er offentliggjort.

Jeg kan med min indsigt og erfaring kvalificere de svar, som Alex har fået.

1) Etablering af ernæringslinjen (køkken) i den tilkøbte panoramabygning angives i svaret til 1,1 mil kr. – Med en hel del usikkerheder på meromkostninger.

Kvalificering:
I beslutningen om at købe den nye bygning blev der efter sigende argumenteret med en besparelse på 2 mil. kr. til etablering af køkken i den gamle VUC skole på Nørrevoldgade 37. Nyt køkken var ikke nødvendigt i den nye skole. Nu er det så alligevel nødvendigt.

De må være interessant at læse de for offentligheden fortrolige dokumenter bag beslutningen om købet og sammenholde med datoer og elevtalsudviklingen.

2) Den nye bygning i Nyborg er klar til januar (2023). Der svares på etablering af køkken.

Kvalificering:
Ved købet  blev der også argumenteret med, at den nye bygning stort set var fiks og klar til indflytning uden omkostninger. Det modsatte ville være tilfældet, hvis man skulle blive i de bygninger, som ind til overtagelsen blev brugt af VUC til undervisning og før da Nyborg tekniske skole.
Den nye bygning var alligevel ikke klar og skulle tilpasses myndighedskrav for et ukendt beløb – altså foruden køkken.

3) Bussituationen løst. Nyborg kommune betaler fra 1. januar 2023.

Kvalificering:
På trods af Nyborg kommunes egen strategi om at samle uddannelser i bymidten, har man imødekommet FGU ønsket om at drive skole i et industrikvarter væk fra centrum og samarbejdende skoler og uddannelser.

Det har nødvendiggjort, at eleverne transporteres med bus, som det skete i en periode til Marslev.

4) Åbning af ny skole i Nyborg har ingen sammenhæng til samtidig italesættelse om lukning af en skole (i Marslev…).

Kvalificering:
Selvfølgelig er der en sammenhæng. Jeg kan kun se sammenhæng.

Den politiske beslutning om skoler i alle fem kommuner er IKKE en nagelfast ufravigelig beslutning.

Det er bestyrelsens ansvar at rationalisere og om nødvendigt nedlægge skoler, der ikke længere er driftsøkonomisk eller/og fagligt og pædagogisk grundlag for at have kørende. Ud fra det ansvar besluttede den første bestyrelse i FGUFYN, at der mod den politiske beslutning ikke blev optettet en skole nummer to i Odense.

Ministreriet skal godkende skolelukninger efter indstilling fra bestyrelsen. Her godkender man selvfølgelig lukning af skoler, der ikke er grundlag for. Ja det kan forventes, at ministeriet afsætter bestyrelser, som ikke tager nødvendige driftsøkonomiske beslutninger. Det er sket før.

Det er måske rigtigt, at der var 100 elever på skolen i Nyborg, da beslutning om køb blev taget. Men ingen fulgte op da elevtallet kort efter dykkede. Og ingen ville høre på John Skov Hansen, da han som betingelse for medvirken bad om en forretningsplan med elevtalsforventninger 3-5 år frem.

Selvfølgelig kunne en forretningsplan være lavet, hvis man ville. Det har vi praktiseret i de 34 år, der blev drevet produktionsskole i Kerteminde. I særdeleshed blev der lavet detaljeret og begrundet forretningsplan og elevtalsanalyser før beslutning om udflytning fra Strandgård/Grønnegårds Allé til Marslev i 2012/13. Det blev krævet af Mærsk-fonden og… -ja bestyrelsen.

Da rektor og daværende bestyrelsesformand argumenterede for at sælge den gamle smukke bygning i Nyborg centrum, var der ingen problemer med at dokumentere alle de omkostninger, der var nødvendige for at kunne drive skole i bygningen.
Det er derfor vanskeligt at forstå, hvorfor der er mange uforudsete udfordringer i den nye bygning. Med mindre selvfølgelig, man valgte ikke at undersøge dem, inden beslutning om køb var taget.

I svaret til Alex Haurand er det en påstand uden dokumentation, at der ikke er sammenhæng mellem indflytning i panoramabygningen på Lindholm Havnevej og mulig lukning af skole (i Kerteminde/Marslev).

Der er, for mig at se en indlysende sammenhæng mellem en ny alt for stor bygning til alt for få elever i Nyborg og en lukning af Kerteminde/Marslev, hvor fra elever så meget passende kunne henvises til Nyborg.

Elevgrundlaget er der ikke til den nye store bygning i Nyborg – det er nødvendigt at boostet med elever fra Kerteminde. Det forhold fordrer lukningen af Kerteminde/Marslev, som andre med mig længe har set være under opsejling. Nu er lukningen ganske vist ikke besluttet, med den er offentligt sat på dagsorden – ånden er sluppet fri.

Den gamle VUC skole oprindeligt bygget til Nyborg tekniske skole er solgt til en investor til istandsættelse og udlejning.

Et lejemål havde været en mere fleksibel løsning for FGU i Nyborg. Det tilbød Nyborg kommune FGU som supplement på Bastionen. OG det tilbød den nye ejer af Nørretorv (Fyens.dk den 07.08.2022). FGUFYN var ikke interesseret. Begrundelserne er svære at finde i bestyrelsesreferaterne.

Nu er der købt en bygning, som man tilsyneladende skal forlade i det øjeblik skolens tilstedeværelse hindrer en naboindustris udvikling.

Jeg har svært ved at se et mere usikkert grundlag for et skolekøb, end det FGUFYN der er foretaget i Nyborg og med følgeudsigt til “betaling” med nedlæggelse af skolen i Kerteminde/Marslev.

Det ligner, at havudsigt som så ofte før trumfer sund fornuft.

 

 

Nørrevoldgade 37 i Nyborg

Klassisk flot bygning på 684 m2 opført som teknisk skole i 1894. Kvit og frit virksomhedsoverdraget FGUFYN af VUCFYN i 2019.

I december 2021 solgt af FGUFYN for 4.750.000 Kr.

Centralt beliggende i centrum af Nyborg tæt på Campus med andre skoler og uddannelser og særdeles tæt på Nyborg kommunes kulturinstitution Bastionen.

Solgt af FGUFYN til investor, som forgæves tilbød istandsættelse og udlejning til FGUFYN. 

VELKOMMEN. Denne hjemmeside bruger cookies. Hvis du fortsætter med at indlæse hjemmesiden accepteret du min brug af cookies. Se menupunktet PRIVATLIV øverst.  Læs mere