Varslet afskediget -

den ene dag –  Suspenderet og uønsket
næste dag. Sådan afsluttes 41 år for
Kerteminde Kommune. Her er historien!

Hele historien om de fyrede ledere i FGUFYN på skolen i Kerteminde/Marslev

I den store sammenhæng  selvfølgelig en lille sag – Men ikke for mig.

Alle også ledere skal lige så selvfølgeligt kunne tåle at blive afskediget. MEN uanset hvem skal det foregå ordentligt. Det var slet ikke tilfældet i sagen om os fyrede ledere i Kerteminde.

Lidt kort historisk

Jeg har været tilknyttet Kerteminde Kommune i 41 år begyndende som lærer: Senere ungdomsskoleinspektør med også kommunens produktionsskole til den ved lov fra 1998 overgik til selveje. Og hvor jeg fulgte med.

Vi startede kommunens produktionsskole i Urup. Ombyggede Strandgård med udvidelse på Grønnegårds Allé.

I 2012 købte vi Kruuses ejendom i Masslev. Flyttede i 2013 efter ambitiøse ombygninger og et væld af nye visioner.

Igennem halvandet år forberedte vi overgangen til FGU den 1. august 2019. Samtidig skulle produktionsskolen afvikles.

Den 1. maj 2020 var det slut for min souchef og jeg. Hun på sin 30 års jubilæumsdag – jeg efter 41 år.

Begge suspenderet, hjemsendt og afskediget. Hun til efterløn jeg på dagpenge et år inden min pension.

SÅDAN, klaret af rektor Gitte Lykkehus på telefonen og over nettet på “Teams”. Dog med rektors ønske om “en fortsat god dag“…

Her er hele historien om de fyrede ledere – men mest min egen historie.

Den 22. august 2020 omtalte Fyens Stiftstidende suspenderingerne og fyringerne af souchef og forstander.

Rektor Gitte Lykkehus kommenterede fyringerne.

Det er normalt uhørt i pressen at kommentere personalesager. Jeg selv kunne ikke kommentere, så længe jeg under afskedigelsen var lønnet af institutionen.

Den binding var jeg 1. november 2020 frigjort fra. Rektor havde ganske vist under ankesagen forgæves forsøgt at få en tavshedsklausul.

Derfor min historie nu.

Fra varslet, suspenderet, fyret, fritstillet til erstatning

Der var stor sygdom blandt de mange medarbejdere i den (lokal)politisk bestemte og fra 1. august 2019 nye og meget store institution FGUFYN med skoler i Assens, Nordfyn, Odense, Kerteminde og Nyborg. Og som Østfyns Produktionsskole ved lov var blevet virksomhedsoverdraget ind i.

Ud over sygdom var der for mange medarbejdere i forhold til en økonomi i underskud med vigende elevtal. Derfor skulle der i foråret 2020 for anden gang siden opstarten tilpasses med afskedigelser.

Tilpasningerne er ikke afsluttet – men fortsat med yderligere fald på 100 elever i institutionen og nye afskedigelser.

Selvfølgelig skal ledere også kunne tåle at blive fyret

Institutioonens elevtal nærmer sig halvdelen af det ved starten forventede.

Afskedigelser skal selvfølgelig også kunne inkludere ledelseslag. Udvælgelse skal, uanset hvem og på hvilket niveau det drejer sig om, ikke automatiseres i princippet først ind og sidst ud.

Udvælgelsen bør selvfølgelig bero på faglig saglighed. Og den bør være grundlagt i reel reflekterende høring og dialog.

Dét er ordentlig ledelse. Det er også simple krav i forvaltningslovens regler om partshøring og den statslige fællesoverenskomst. Ombudsmandens har understreget dette i personalestyrelsens vejledning.

Rektor måtte erkende godtgørelse efter dårlig håndtering

Jeg har af rektor Gitte Lykkehus oplevet min afskedigelse behandlet med meget lille, meget tvivlsom og udokumenteret saglighed. Og jeg har oplevet, at den lovbestemte partshøring har være på skrømt.

Det er desuden uomtvisteligt, at rektor i afskedigelsen talte usandt om, at ingen konstituerede ledere ville blive lederansat. Det skete kort tid efter min afskedigelse i Nyborg.

Rektor var uenig i mine betragtninger. Hun endte med at blive underkendt og måtte betale 75.000 Kr. i forlig.

Rektor førsøgt forgæves at få underskrift på tavshedspligt

Hun forsøgte forgæves at få indføjet en tavshedsklausul i forliget. Netop det havde jeg forberedt mine forhandlere på, at jeg ikke ville acceptere.

Denne offentlige redegørelse er af hensyntet til min egen selvrespekt.

Institutionens bestyrelse har ansvaret for afskedigelserne. Bestyrelsen har modsat ministeriets vejledning overladt rektor kompetencen til alle ansættelser og afskedigelser på alle niveauer.

Denne offentliggørelse er også for at give bestyrelsen mulighed for indsigt. Indsigt i ikke alene min fyring. Men også den samtidige fyring af min souchef og særdeles dygtige vejleder.


Forløbet – suspendering – varsling og fyring.

Den 31. marts 2020 blev jeg pr. telefon og i e-boks indkaldt til tjenstlig samtale med rektor på “Teams” over nettet for orientering om påtænkt afskedigelse grundet besparelse i institutionen.  Her efter ville den lovpligtige høringsfase (undersøgelse af muligheder…) på tre uger træde i kraft.

I høringsfasen skulle jeg passes arbejdet som normalt. TO (!) dage senere suspenderede hun skolens souchef/vejleder og mig!

Begrundelsen (sagligheden) for valget af mig som påtænkt afskediget skoleleder var, at “VI ønskede det stærkeste lederteam i forhold til at styrke økonomien og det relationelle arbejde i Kerteminde”.

Jeg har karakterene 10 i min Master i økonomi og 11 i kommunikation – og haft relationsarbejde i Kerteminde kommune i 42 år.

Partshøringsbrevet kan læses HER
Det godkendt referat af samtalen kan læses HER

Hvem er VI – hvis ikke rektor alene

Rektor benyttede den noget tågede “vi” formulering frem for “jeg” (altså rektor).  Men hvem er “vi” ?

Rektor har af bestyrelsen i dens forretningsorden (9, pkt. 3 og 4) fået magt til selv at afskedige og ansætte medarbejdere på alle niveauer.

Rektor har blot en upræciseret (hun vælger selv hvad hun vil orienterre om) orienteringspligt til bestyrelsen, når hun har ansat eller afskediget.  Derfor undrer det mig hvem “vi” er.

Forslag til bestyrelsens forretningsorden

Jeg har Masterspeciale i bestyrelsesledelse.

Med baggrund her fra samt ministeriets og kammeradvokatens vejledninger (god forvaltningsskik) skrev jeg for rektor det udkast til forretningsorden, som hun kunne bruge som forlæg til bestyrelsen.

Mit oplæg kan ses HER. Det bestyrelsesvedtagne kan ses HER.

Jeg havde som bl.a.  også anbefales af kammeradvokaten (og dermed Undervisningsministeriet) medtaget: “Påtænkte ansættelser og afskedigelser af mellemledere forelægges bestyrelsen til godkendelse”

Dén linje blev fjernet.  Her efter er alle ansættelser og afskedigelser delegeret til rektor.

Hvorfor blev linjen fjernet?

Var bestyrelsen klar over forskellen – her under at delegation var mod ministeriets vejledning og at den ikke fjerner bestyrtelsesansvaret?
Kun rektor selv og bestyrelsen incl. Kertemindes repræsentanter borgmester Kasper Olesen og udvalgsformand Jutta Lundqvist Nielsen kender svaret.

Begge ledere skulle fyres

Den 1. april 2020 altså dagen efter den påtænkte afskedigelse af mig, skrev rektor til alle institutionens medarbejdere at også min souschef og særdeles dygtige vejleder Hanne Nielsen, som samme dag havde 30 års jubilæum, påtænktes afskediget.

Rektor påtænkte altså at fyre ledelsen af skolen i Kerteminde! 

Rektor fortalte også medarbejderne:

  • At elever fra den østlige del af Odense i tæt samarbejde med UUO (som Kerteminde Kommune ikke er en del af) i højere grad skal søge mod Kerteminde, således at elevtallet på skolen i Odense reduceres fra ca. 400 til mellem 300 og 350.
  • At der er lagt en plan for, hvordan skolen i Kerteminde skal sikre kompetencer til at håndtere en bredere målgruppe.
  • At skolelederen fra skolen på Nordfyn (Per Nielsen) påtænkes at tiltræde stillingen som skoleleder i Kerteminde, og at hans opgave bliver at at få skabt en skole, som også er attraktiv for hele den østlige del af Odense.
  • At den konstituerede leder i Nyborg (Lone Rasmussen) fortætter sit virke i Nyborg (løgnen).

Rektors mail til alle medarbejderne kan læses HER

Suspenderet under påskud

Den 2. april 2020 og nu altså nu kun 2 dage efter meddelte rektor i telefonopringninger til Hanne Nielsen og jeg selv, at hun ville suspenderede os i høringsfasen.

Jeg skulle altså nu alligevel ikke passe mit arbejde.

Begrundelsen for suspenderingen var angiveligt et møde i Børn- Unge- og Uddannelsesudvalget i Kerteminde Kommune den 30. marts 2020, hvor skolechef Annemette Haahr Winther skulle have fortalt udvalget om kritisable forhold på skolen i Marslev.

Kritikken handlede om skolens udslusningsresultater, et EGU samarbejde som ikke var tilfredsstillende, forskellig utilfredsstillende opfølgninger mm.

Rektor Gitte Lykkehus ville nu selv overtage ledelsen i Kerteminde.

Jeg var målløs.

Og i særdeleshed over intet at have hørt til kritik hverken fra vejlederne i Kerteminde Kommune eller fra skolechefen selv.  Jeg fortalte også, at jeg intet kendskab havde til den omtalte/påståede statistik.

Rektor fortalte, at jeg jo kunne se behandlingen på Børn- Unge- og Uddannelsesudvalget dagsorden på Kerteminde Kommunes hjemmeside. Det har jeg naturligvis gjort. Der står i referatet under pkt. 264 eventuelt: “Orientering af (bemærk ikke om!) FGU”. Der står altså 3 ord og intet andet!.

Alle skolechefens kritikpunkter var naturligvis mit ansvar. 

Men værst gik det senere ud over min souschef Hanne Nielsen, som var den udførende vejleder på de beskrevne kritikpunkter. Hun var om muligt endnu mere målløs end jeg.

Min souschef (og vejleder) har senere talt med flere af kommunens vejledere her under ledende vejledere.

Disse har overfor hende også udtrykt stor undren. De har kun bekræftet vores oplevelse af et gensidigt godt samarbejde.

Jeg gjorde det i telefonen klart for rektor Gitte Lykkehus, at jeg var meget utilfreds med ikke at være inddraget. Hun svarede, at det da var rigtigt, at en sag altid skulle høres fra to sider. Hun ville derfor genoverveje og vende tilbage til mig. Det skete ikke! 

Suspenderingsbrevet kan læses HER

Suspendering ligger sprogligt tæt på noget suspekt – altså noget mistænkeligt, noget skjult. Sådan oplever jeg det, når jeg høre om en, der er blevet suspenderet fra sit arbejde.

Usaglig og helt urimelig behandling

Både min souschef og jeg selv oplevede suspenderingen og begrundelserne nedværdigende, diskvalificerende og aldeles urimelige og usaglige.

Den oplevelse gælder såvel rektor, kommunens skolechef og politikerne i kommunens Børne- Ungeudvalg.

Jeg har min souschefs accept til at nævne hende i denne blog, som hun har læst. Jeg også hendes accept til nævne, at opsigelsen af hende i første omgang gjaldt, at hun som alternativ til opsigelse, skulle frasige sig lederkompetencen og uden lønnedgang acceptere “kun” at være vejleder.

Det var hun indstillet på, men suspenderingen og med den Kerteminde Kommunes og rektors mistillid til hendes arbejde, var afgørende for, at hun valgte at modtage afskedigelsen.

Min souschefs indsats som vejleder generelt, EGU-vejleder specielt, men også ministerielt medvirkende i den nye fagbeskrivelse for FGU, er der slet ikke plads til at beskrive i mine superlativer her. Men den er både kendt og respekteret på skolen, blandt mange eksterne kollegaer og helt ind i ministeriet. Blot ikke at kommunens skolechef som åbenbart ikke fandt anledning til en samtale med kilden.

Kerteminde Kommunes Børn- Unge- og Uddannelsesudvalg består alle af medlemmer med godt kendskab til skolen i Marslev. Udvalgets formand (Jutta Nielsen) og næstformand (Kent Valksøe) var begge både i produktionsskolens bestyrelse og forretningsudvalg. Udvalgets formand (Jutta) er som nævnt Kerteminde Kommunes repræsentant i bestyrelsen for FGUFYN.

Min souschef og jeg har sammen med rektor været til ét eneste kort møde med den åbenbart stærkt kritiske skolechef Annemette Haar Winther i Kerteminde Kommune.

Det var på forvaltningen i Langeskov den 15. marts 2019, endnu før FGU var startet den 1. august 2019.

Mødet sluttede med opfordringende invitation til, at skolechefen ville komme og besøge skolen i Marslev og dermed FGU skolen i hendes kommune. Det skete ikke, og ingen i skolens ledelse hørte fra skolechefen.

Som tilføjelse til min souschefs og mit individuelle høringssvar har vi bragt en fælles udtalelse om vores oplevelse af suspenderingen.
Udtalelsen kan læses HER

Rektor fortalte alt, alt for tidligt om det påtænkte

Den 3. april 2020 afviklede rektor Gitte Lykkehus et digitalt møde med medarbejderne.

Jeg er  blevet fortalt, at rektors “påtænkte” kommende leder deltog i mødet, og blev introduceret og introducerede sig selv, som den kommende nye leder af skolen i Kerteminde.

Dette er aldeles ikke i overensstemmelse med loven og mere end antyder at beslutning var taget uden reel vilje til at reflektere over et kommende hjøringssvar med mulige alternativer.

Høringssvar om fyring afleveret

Den 21. april 2020 afleverede jeg mit høringssvar.

Jeg konkluderede i svaret, at det er min oplevelse, at den påtænkte opsigelse af mig ikke er sagligt begrundet, og at der er handlet uden respekt for høringsfasens intentioner.

Da rektor som nævnt meget konsekvent bruger skriveformen “vi”, gør jeg i høringssvaret opmærksom på, at jeg intet har imod, at bestyrelsen får kendskab til høringssvaret.

Jeg har ikke indtrykket af, at rektor har orienteret bestyrelsen om mine indsigelser.

Hvis det er rigtigt har rektor Gitte Lykkehus efter min opfattelse forsømt sin orienteringspligt til bestyrelsden.

Høringssvaret kan læses HER.

Fyring over nettet med ønske om en god dag

Den 24. april 2020 blev  der afviklet digitalt møde med drøftelse af mit høringssvar og konklusion på den påtænkte opsigelse.

Til brug for mødet havde rektor udarbejdet et internt arbejdsnotat til underbygning af sine synspunkter og modgående synspunkterne i mit høringssvar.

I samtalen og notatet redegør rektor bl.a. for et budgetunderskud på skolen i Kerteminde.

Det underskud har intet med min afskedigelse at gøre. Min stilling som skoleleder blev blot erstattet af en anden.

Endvidere havde rektor så sent som den 27. marts 2020 fået bestyrelsens godkendelse af et nyt fagtema “Omsorg og sundhed”. Det skete med en fortælling til bestyrelsern om, at oprettelsen ingen økonomiske konsekvenser havde.

I forhold til økonomi beskrev rektor også, at Østfyns Produktionsskole ved overgangen til FGUFYN havde en ekstrem dårlig økonomi på randen af konkurs, og at denne kun blev afværget ved, at FGUFYN måtte stille 1,5 mil Kr. til rådighed. Den beskrivelse er faktuelt forkert.

Afsluttende på mødet fik jeg mit afskedsbrev og blev med omgående virkning fritstillet, således at der ikke var behov for mit arbejde frem til min fratrædelse den 31. oktober 2020.

Rektor Gitte Lykkehus afsluttede det virtuelle møde med “At ønske fortsat god dag” (!)

Afskedsbrevet kan læses HER.

Fagforening inddrages naturligvis

Min repræsentant fra Uddannelseslederne (fagforening) bad om et forhandlingsmøde med rektor.

Foreningen og jeg fastholdt synspunktet om manglende saglighed i afskedigelsen.

Nogle få dage efter blev et forhandlingsmøde mellem min repræsentant og rektor afviklet. Mødet endte med enighed om at være uenige, idet rektor var fast i sine oplevelser af saglighed.

Proceduren var herefter en ankemulighed til næste led En ny forhandling mellem overenskomstparterne i dette tilfælde LC Lærernes Centralorganisation og Statens Medarbejder- og Kompetencestyrelse (MEDST)

Forhandlingsmøde i København med forlig.

Den 26. juni 2020 afvikledes forhandlingsmøde i København mellem mine repræsentanter fra Uddannelseslederne og LC/Lærernes Centralorganisation.
Og på den anden side
Repræsentanter fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen samt bl.a. rektor Gitte Lykkehus.

Efter vejledning fra mine to jurister/forhandlere deltog jeg ikke selv i mødet. Jeg havde naturligvis givet mine repræsentanter en mandatramme.

Resultatet af forhandlingen blev forliget med anerkendelse af fejl fra FGUFYN (altså rektor Gitte Lykkehus), og en godtgørelse på 75.000 Kr.
Rektor Gitte Lykkehus ønskede en tavshedsklausul. Forliget er indgået uden tavshedsklausul – Helt som det ultimative krav fra min side.

 

Karsten Holm Jensen 
Oprindeligt i blog på www.blog.khj.dk – den 10. november 2020
Her i blog den 18. december 2021 på www.khj.dk  – forkortet og præciceret.

Mit CV kan læsdes HER

 

VELKOMMEN. Denne hjemmeside bruger cookies. Hvis du fortsætter med at indlæse hjemmesiden accepteret du min brug af cookies. Se menupunktet PRIVATLIV øverst.  Læs mere